Archive for the ‘Postępowanie po rozpoznaniu’ Category

Poradź się innego lekarza

Szukanie porady drugiego lekarza jest obecnie szeroko prakty­kowane, szczególnie w wypadku poważnego zabiegu chirur­gicznego. Druga opinia może być bardzo cenna również wtedy, gdy samo rozpoznanie nie nasuwa wątpliwości, ale istnieje kil­ka możliwości leczenia. W Stanach Zjednoczonych niektóre fir­my ubezpieczeniowe nawet wymagają opinii drugiego lekarza. Jeżeli twój lekarz sprzeciwia się temu, to – mówiąc szczerze – [...]

ROZPOCZYNAMY DZIAŁANIE

Przygotowując się do zabiegu, nie można zapomnieć o trzech podstawowych sprawach: Zdobycie informacji Porozmawiaj z lekarzem o rozpoznaniu, możliwościach lecze­nia i innych sprawach związanych z twoim stanem. Działanie i załatwianie rozpędzi twoje czarne myśli. Oto, jakie pytania należy zadać lekarzowi: ♦    Jakie zabiegi poleci w moim przypadku? ♦    Na czym te zabiegi będą polegały? ♦    [...]

Fizjoterapia

Po zabiegu operacyjnym pacjentowi trudno powrócić do po­przedniej kondycji fizycznej. Fizjoterapeuta zaplanuje program codziennych spacerów, a potem biernych i czynnych ćwiczeń. Program taki pomoże odzyskać siły, wzmocni mięśnie, popra­wi ruchomość stawów i postawi chorego na nogi. Pracownik socjalny Osoby chore na raka i ich rodziny często czują się niepewne, są pełne obaw i bezradne. Pracownik [...]

Personel pielęgniarski

Pielęgniarki (albo pielęgniarze) to anioły medycyny odpowie­dzialne za wykonywanie zaleceń lekarza. W szpitalu dobra pie­lęgniarka jest dosłownie niezastąpiona. Pielęgniarki między innymi podają leki, obserwują i oceniają objawy, wykonują za­strzyki, zakładają i kontrolują wlewy (kroplówki i inne), zmie­niają lub pomagają w zmianie opatrunków i dbają o higienę osobistą pacjenta. Jeżeli pacjent czuje ból, pielęgniarki ocenia­ją jego [...]

ZEBRANIE NAJLEPSZEGO ZESPOŁU

Lekarz koordynujący twoje leczenie zbierze zespół, który bę­dzie cię leczył, opiekował się tobą, zanim rozpocznie się lecze­nie, podczas pobytu w szpitalu oraz w okresie rekonwalescen­cji i później. W skład tego zespołu wejdziesz ty, twoja rodzina oraz cała grupa specjalistów; każdy z nich zajmie się jakąś czę­ścią programu. Poza gastroenterologiem, chirurgiem i onkolo­giem w skład zespołu [...]

WYBÓR SZPITALA LUB KLINIKI ONKOLOGICZNEJ

Wybór właściwego szpitala jest równie ważny jak wybór dobre­go lekarza. Zaznajomienie się z listą szpitali (lub klinik onkolo­gicznych) w twoim mieście stanowi pierwszy krok na tej dro­dze. Należy się również upewnić, czy koszty pobytu w danym szpitalu są pokrywane przez państwową służbę zdrowia. Oto lista kontrolna, której należy używać przy wyborze szpitala: ♦    Program leczenia: [...]

Doświadczenie

Ważne, by wybrać chirurga, który wykonuje dane zabiegi czę­sto, co gwarantuje, że ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Najprostszym sposobem jest zapytanie o to samego lekarza. Rady przyjaciół i krewnych Inną pomocą w wyborze lekarza mogą być rady znajomych, przyjaciół i krewnych, którzy przechodzili operację. Należy jed­nak podchodzić do tej sprawy z rozwagą i opierać [...]

WYBÓR LEKARZA

Są lekarze, którzy olśniewają swoim talentem i umiejętnościa­mi. Inni znów charakteryzują się ciepłym usposobieniem, któ­re uspokaja pacjentów i wzbudza u nich zaufanie. Powinieneś poszukiwać u lekarza połączenia tych zalet. Znajdź osobę, któ­ra jest dobrym fachowcem, potrafi współczuć i jest komunika­tywna. Jak znaleźć takiego lekarza? Wymaga to nieco szczęścia, trochę poszukiwań i znajomości. Osoby korzystające z [...]

LEKARZ I PERSONEL MEDYCZNY

Po rozpoznaniu tak poważnej choroby, jaką jest rak jelita grube­go, konieczne jest oddanie się pod opiekę doskonałego lekarza, który będzie dysponował równie dobrym personelem pomoc­niczym. W tym momencie gastroenterolog rozpoznał raka jelita grubego. Jeżeli podczas kolonoskopii lekarz usunął polip i poza tym nie będziesz potrzebował żadnych innych zabiegów, spra­wa się na tym skończy. Nie będziesz [...]

Skup się na pozytywach

Być może rak został u ciebie wykryty wcześnie, co oznacza, że jest jeszcze w stadium łatwo wyleczalnym. Być może jest on zaawansowany, ale skoro już o tym wiemy, będzie można za­planować optymalne sposoby leczenia. Pamiętaj, wysoki odse­tek przypadków raka jelita grubego jest wyleczalny, a każdy dzień może przynieść nowe odkrycia w medycynie i nowe me­tody [...]