Poradź się innego lekarza

Szukanie porady drugiego lekarza jest obecnie szeroko prakty­kowane, szczególnie w wypadku poważnego zabiegu chirur­gicznego. Druga opinia może być bardzo cenna również wtedy, gdy samo rozpoznanie nie nasuwa wątpliwości, ale istnieje kil­ka możliwości leczenia. W Stanach Zjednoczonych niektóre fir­my ubezpieczeniowe nawet wymagają opinii drugiego lekarza. Jeżeli twój lekarz sprzeciwia się temu, to – mówiąc szczerze – musisz poszukać innego.

A oto pewne wskazówki, którymi można się kierować, szu­kając drugiej opinii:

♦    Czy opinia drugiego lekarza jest naprawdę niezależna? Może się zdarzyć, że twój lekarz odsyła cię do swego kolegi pracu­jącego w tym samym zespole.

♦    Udając się do drugiego lekarza, zabierz ze sobą wyniki wszystkich badań, łącznie z preparatami histologicznymi, albo zażądaj, aby je do niego przesłano.

♦ Podczas rozmowy z lekarzem zadawaj pytania, a zwłaszcza: Dlaczego pan/i tak uważa? Dlaczego zaleca pan/i taki pro­gram leczenia? Czy przypuszcza pan/i, że coś zostało prze­oczone w dotychczasowym postępowaniu?

Gdyby opinia drugiego lekarza różniła się zasadniczo od zda­nia pierwszego, trzeba koniecznie wyjaśnić te sprzeczności: po­radzić się lekarza rodzinnego, poprosić obydwu lekarzy o do­datkowe wyjaśnienia i uzasadnienie różnic między ich opinia­mi. W Stanach Zjednoczonych często firmy ubezpieczeniowe polecają zasięgnąć opinii trzeciego lekarza.

Załóż dzienniczek zabiegów

Notuj w kalendarzu wszystkie zabiegi, zapisuj nazwiska człon­ków twego zespołu lekarskiego i ich numery telefonów. Zapisuj daty wszystkich wizyt, badań i zabiegów, a także wszystkich leków, jakie przyjmujesz. Będzie to nie tylko użyteczne dla cie­bie, ale także będzie stanowić duże ułatwienie dla lekarza. Na końcu książki jest wzór takiego dzienniczka.

Jako pacjent jesteś najważniejszym członkiem zespołu dba­jącego o twoje zdrowie. Masz pełne prawo zaznajamiać się z celem i metodami wszystkich badań i zabiegów i dbać o to, aby otrzymywać najlepszą opiekę. Masz również prawo dowia­dywać się o swój stan zdrowia, świadomie decydować o wybo­rze programów leczenia. Nie jesteś w stanie zmienić swego roz­poznania, ale podejmując decyzje o sposobie leczenia, możesz przyspieszyć powrót do zdrowia i poprawić jakość życia.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.