Archive for the ‘Gdy trzeba zastosować chemioterapię’ Category

Porozum się ze swoją firmą ubezpieczeniową

Koszty badania klinicznego są pokrywane przez instytucje sponsorujące, organizacje rządowe lub firmy farmaceutyczne. Możliwe jest, że w toku leczenia wynikną inne koszty, których organizatorzy badania nie pokrywają, na przykład koszt nie­których testów lub leków przeciw nudnościom. Sprawdź z ko­ordynatorem badania oraz z firmą ubezpieczeniową, kto będzie te koszty pokrywał. Udzielenie zgody Lekarze i personel medyczny [...]

CZY I W JAKI SPOSÓB BRAĆ UDZIAŁ W BADANIU KLINICZNYM?

Istnieje możliwość dokonania czegoś, co może uratować życie tysiącom osób. Wielu lekarzy nie omawia tego ze swymi pa­cjentami. Co to takiego? Uczestniczenie w badaniu klinicznym. Uczestniczenie w badaniach klinicznych daje możliwość wypróbowania leków i metod leczniczych, które są jeszcze w stadium eksperymentalnym i których Urząd do Spraw Kon­troli Leków i Środków Spożywczych Stanów Zjednoczonych (Food [...]

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM UBOCZNYM

Obydwie te metody niszczą tkanki nowotworowe, ale jednocze­śnie zabijają normalne, zdrowe komórki, powodując dokuczliwe skutki uboczne. Najbardziej narażone są komórki, które często podlegają podziałom: komórki cebulek włosów, błony śluzowej jamy ustnej i komórki wyściełające przewód pokarmowy. Najpoważniejsze skutki uboczne chemio- i radioterapii to: biegunka, nudności, wymioty, utrata apetytu, owrzodzenia jamy ustnej, wysypka na stopach i [...]

SZCZEPIONKI PRZECIWRAKOWE

Szczepionki te aktywują układ odpornościowy, który zaczyna niszczyć komórki rakowe. Jeden rodzaj szczepionek przygotowuje się z własnych komórek nowotworowych pacjenta pobranych podczas operacji. Komórki te następnie wstrzykuje się pacjento­wi. Układ odpornościowy pacjenta rozpoznaje je jako obce (po­dobnie jak na przykład bakterie), wytwarza odporność, a następ­nie kieruje te reakcje odpornościowe przeciwko przedrakowym i rakowym komórkom w [...]

NOWE LEKI CHEMIOTERAPEUTYCZNE

Również w grupie chemioterapeutyków otrzymano szereg no­wych obiecujących związków. Raltitrexed (Tomudex) Jest to antymetabolit stosowany dożylnie. Jego skład chemicz­ny jest zbliżony do związku niezbędnego do podziału komórek. Jest wchłaniany przez komórki i zamiast je odżywiać, blokuje ich podział przez uszkodzenie DNA. Lek ten jest dopuszczony do leczenia w Europie, ale nie jest jeszcze dopuszczony w [...]

NOWA GENERACJA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Ciągle trwają badania nad skutecznością różnych związków w róż­nych kombinacjach, nad nowymi drogami ich wprowadzania i nad terapią docelową. Przyjrzyjmy się najpierw kilku bardzo obiecującym metodom leczenia docelowego, które w obecnej chwili przechodzą badania kliniczne. Avastin (anty-VEGF) Preparat ten to przeciwciało zwrócone przeciwko czynnikowi wzrostowemu komórek śródbłonka naczyniowego. Przeciwciało to niszczy guz nowo­tworowy, odcinając dopływ [...]

LEKI UŻYWANE DO CHEMIOTERAPII

Związki chemiczne używane do leczenia raka (chemiotera­pii) mogą być stosowane przed zabiegiem operacyjnym lub po nim, oddzielnie albo w różnych kombinacjach. Poniżej za­mieszczamy krótki opis niektórych z nich, wraz ze wzmian­ką o nowych lekach eksperymentalnych, których przydat­ność i skuteczność w leczeniu raka jelita grubego jest obec­nie przedmiotem badań. 5-fluorouracyl (5-FU, Adrucil) Lek ten przez ponad [...]

LECZENIE PALIATYWNE

Termin ten oznacza każdy rodzaj leczenia (chirurgiczne, che­miczne, naświetlania, środkami przeciwbólowymi), które prze­prowadza się nie w celu wyleczenia raka, lecz w celu złagodze­nia bólu i objawów nowotworu. Ponadto leczenie paliatywne stosuje się w celu zmniejszenia rozmiarów guza, zwolnienia tempa jego wzrostu i polepszenia jakości życia pacjenta. Zawiadomienie pacjenta, że szanse wyleczenia są nikłe lub że [...]

PIERWOTNE LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Jest to leczenie uzupełniające, które poprzedza właściwą tera­pię chirurgiczną. Często stosuje się je, by zmniejszyć rozmiary guza przed operacją, aby było go łatwiej usunąć albo aby za­trzymać wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. Ta metoda bywa częściej używana przy leczeniu nowotwo­rów odbytnicy. Zwykle polega na połączeniu chemioterapii z naświetlaniem. Niektórzy specjaliści twierdzą, że takie przy­gotowanie może [...]

UZUPEŁNIAJĄCE LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO

Po operacyjnym usunięciu guza usunięte tkanki zostaną pod­dane badaniu, aby ustalić, jak dalece rak się rozprzestrzenił, czyli określić stadium jego zaawansowania (patrz rozdział siód­my). Dodatkowe badania, jak na przykład tomografia kompute­rowa, pozwolą również określić, czy rak się rozprzestrzenił i jak bardzo. Jeżeli tak się stało, zastosuje się leczenie uzupeł­niające. Jego celem jest zniszczenie pozostałych w [...]