WYBÓR SZPITALA LUB KLINIKI ONKOLOGICZNEJ

Wybór właściwego szpitala jest równie ważny jak wybór dobre­go lekarza. Zaznajomienie się z listą szpitali (lub klinik onkolo­gicznych) w twoim mieście stanowi pierwszy krok na tej dro­dze. Należy się również upewnić, czy koszty pobytu w danym szpitalu są pokrywane przez państwową służbę zdrowia. Oto lista kontrolna, której należy używać przy wyborze szpitala:

♦    Program leczenia: Czy dany szpital ma w programie lecze­nie raka jelita grubego. Oznacza to dysponowanie kwalifiko­wanymi gastroenterologami, chirurgami onkologami i inny­mi wykwalifikowanymi specjalistami, którzy będą mogli zor­ganizować i przeprowadzić leczenie i opiekę pozabiegowa.

♦    Częstość operacji: Jak często w danym szpitalu przeprowa­dza się tego rodzaju zabiegi. Wiemy z doświadczenia, że szpi­tale, w których wykonuje się wiele danego typu zabiegów, mają większe doświadczenie i statystycznie lepsze wyniki w porównaniu ze szpitalami, w których zabiegi takie wyko­nuje się rzadko. Zapytaj o to twojego chirurga. Nie obawiaj się zadawać tego rodzaju pytań. Masz do tego prawo. W Sta­nach Zjednoczonych prawo to określa Karta Praw Pacjenta z 1973 roku, uzupełniona w roku 1992. Na mocy Karty pa­cjent ma prawo odmówić proponowanego programu leczenia i zostać przeniesiony do innego szpitala, jeżeli tego zażąda.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.