Archive for the ‘Rozpoznanie, stadia i patologia’ Category

STADIA RAKA JELITA GRUBEGO

Stadium choroby oznaczane jest literą i liczbą. Ten kod ozna­cza zaawansowanie raka i stopień infiltracji do zdrowych tka­nek okrężnicy, odbytnicy, węzłów chłonnych i innych otacza­jących tkanek. Wybór leczenia i rokowanie w dużym stopniu zależą od stadium nowotworu. Na przykład w początkowych stadiach chirurgiczne usunięcie guza będzie jedynym koniecz­nym zabiegiem, w bardziej zaawansowanych stadiach zajdzie być [...]

RAPORT Z BADANIA PATOLOGICZNEGO

W wypadku stwierdzenia guza nowotworowego w. jelicie zaj­dzie potrzeba chirurgicznego usunięcia tego guza, najprawdo­podobniej z częścią zaatakowanego jelita oraz najbliższymi węzłami chłonnymi. Patolog otrzyma do zbadania cały mate­riał wycięty podczas operacji. Sam zabieg chirurgiczny omó­wię w rozdziale dziewiątym, ale tutaj skupię się na badaniu patologicznym wyciętych tkanek i na raporcie podającym wy­niki tego badania. Raport [...]

INTERPRETACJA RAPORTU PATOLOGA

Jeżeli podczas wziernikowania został usunięty polip, patolog opisze go następująco: Miejsce znalezienia polipa Miejsce znalezienia polipa podane jest na podstawie informa­cji lekarza przeprowadzającego zabieg. Czasami dokładne umiejscowienie nie jest znane i lekarz podaje, jak bardzo polip oddalony był od odbytu. Wielkość polipa Ocena wielkości polipa jest również zawarta w raporcie. Im większy polip, tym większe [...]

ROLA PATOLOGA W ROZPOZNANIU RAKA JELITA GRUBEGO

Patolog to lekarz, który jest wyspecjalizowany w ocenie wyglą­du tkanek i narządów w celu rozpoznania choroby. Patolog nie ma kontaktu z pacjentami, ale mimo to jest ważnym ogniwem w zespołowym wysiłku rozpoznawania i leczenia raka. Jeżeli podczas wziernikowania usunięto polip, jest on w całości przesyłany do badania histopatologicznego. Patolog bada prze­słaną tkankę pod mikroskopem, ocenia [...]

Rozpoznanie, stadia i patologia

Samo rozpoznanie raka jelita grubego przypomina trochę pra­cę detektywa. Najwięcej oczywiście zależy od tego, czy lekarz znajdzie coś podejrzanego podczas kolonoskopii albo innego zabiegu czy badania przesiewowego. Być może badanie nic nie wykaże, być może lekarz usunął jeden lub dwa polipy, być może natrafił na guz, który trzeba będzie usunąć chirurgicznie. Niezależnie od podejrzeń, każdy [...]