ZEBRANIE NAJLEPSZEGO ZESPOŁU

Lekarz koordynujący twoje leczenie zbierze zespół, który bę­dzie cię leczył, opiekował się tobą, zanim rozpocznie się lecze­nie, podczas pobytu w szpitalu oraz w okresie rekonwalescen­cji i później. W skład tego zespołu wejdziesz ty, twoja rodzina oraz cała grupa specjalistów; każdy z nich zajmie się jakąś czę­ścią programu. Poza gastroenterologiem, chirurgiem i onkolo­giem w skład zespołu tego wchodzi również:

Radiolog

Radiolog rozpoznaje chorobę i kontroluje wyniki leczenia, uzy­skując i interpretując wyniki badań otrzymanych przy użyciu specjalistycznej aparatury (tomografu komputerowego, magne­tycznego rezonansu jądrowego, ultrasonografu i innych). Ra­diolog porównuje te obrazy z wynikami innych badań, zleca dalsze badania i konsultuje się z lekarzem opiekującym się pa­cjentem w sprawie dalszych zabiegów i opieki. Innymi słowy radiolog to doradca lekarza, interpretujący obrazy otrzymane przy użyciu specjalistycznej aparatury. Mimo że pacjent może nawet nie stykać się z radiologiem, gra on bardzo ważną rolę w ustalaniu rozpoznania, leczeniu i dalszej opiece.

Radiolog onkolog

Specjaliści ci leczą nowotwory przy użyciu różnego rodzaju promieniowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.