UZUPEŁNIAJĄCE LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO

Po operacyjnym usunięciu guza usunięte tkanki zostaną pod­dane badaniu, aby ustalić, jak dalece rak się rozprzestrzenił, czyli określić stadium jego zaawansowania (patrz rozdział siód­my). Dodatkowe badania, jak na przykład tomografia kompute­rowa, pozwolą również określić, czy rak się rozprzestrzenił i jak bardzo. Jeżeli tak się stało, zastosuje się leczenie uzupeł­niające. Jego celem jest zniszczenie pozostałych w organizmie komórek rakowych. W wypadku wczesnego stadium (I), w któ­rym rak dotarł najwyżej do warstwy podśluzówkowej ściany jelita, chemioterapia nie jest potrzebna ze względu na bardzo małe zagrożenie nawrotem raka.

W stadium IIA (T3N0M0 – proces nowotworowy objął war­stwę mięśniową ściany jelita) chemioterapia nie jest koniecz­na, ale może być zastosowana. Wykazano, że chemioterapia pomaga w stadium IIB (T4N0M0 – proces nowotworowy przedo­stał się poprzez ścianę jelita do sąsiednich tkanek i narządów). Stosowanie chemioterapii w stadium T3N0M0 (proces nowotwo­rowy objął warstwę mięśniową jelita grubego, ale nie przedo­stał się dalej) jest sprawą kontrowersyjną i lekarze nie są prze­konani o jej skuteczności.

Jeżeli istnieją dowody na zaatakowanie węzłów chłonnych (stadium III), lekarz najprawdopodobniej zleci leczenie uzupeł­niające. Celem tego leczenia jest zniszczenie guzków nowotworu niewidocznych gołym okiem, zapobieganie nawrotom i zwięk­szenie prawdopodobieństwa wyleczenia. W stadium III che­mioterapia zmniejsza zagrożenie nawrotu o 41% i zmniejsza śmiertelność o 33%. W chemioterapii używa się przeważnie mieszanki różnych leków, o których będę mówił poniżej.

W nowotworach okrężnicy rzadko stosuje się naświetlanie jako leczenie uzupełniające.

LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAKU ODBYTNICY

W stadiach II i III raka odbytnicy chemioterapia jest nadal pod­stawową metodą leczniczą. Jednakże w tych nowotworach sto­suje się dodatkowo naświetlanie, aby zapobiec penetracji raka do narządów miednicy małej, ponieważ rak ten oprócz tworze­nia przerzutów ma większą niż nowotwór okrężnicy tendencję do lokalnego rozprzestrzeniania się. Tak więc naświetlanie pomaga hamować rozwój raka odbytnicy i zmniejsza częstość nawrotów. W raku okrężnicy naświetlanie nie jest tak skutecz­ne i z tego względu nie jest obecnie stosowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.