CZY I W JAKI SPOSÓB BRAĆ UDZIAŁ W BADANIU KLINICZNYM?

Istnieje możliwość dokonania czegoś, co może uratować życie tysiącom osób. Wielu lekarzy nie omawia tego ze swymi pa­cjentami. Co to takiego? Uczestniczenie w badaniu klinicznym.

Uczestniczenie w badaniach klinicznych daje możliwość wypróbowania leków i metod leczniczych, które są jeszcze w stadium eksperymentalnym i których Urząd do Spraw Kon­troli Leków i Środków Spożywczych Stanów Zjednoczonych (Food and Drug Administration, FDA) nie dopuścił jeszcze do ogólnego użytku. Naukowcy, którzy przeprowadzają te bada­nia, mają pewne przesłanki, by przypuszczać, że poddawane badaniu leki i metody lecznicze są skuteczniejsze od metod i leków dotychczas używanych.

Biorąc udział w badaniu klinicznym, nie stajesz się królikiem doświadczalnym. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że badanie takie związane jest z pewnym dającym się przewidzieć ryzykiem, a także z pewnymi nieznanymi niebezpieczeństwami. Jednocze­śnie uczestniczenie w takim badaniu może przynieść korzyści w postaci przedłużenia lub polepszenia życia. Badania kliniczne to doskonały sposób na zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków w leczeniu lub zapobieganiu chorobie. Dowodem tego jest, że w ciągu ostatnich trzech lat zaaprobowano dwa nowe leki do leczenia raka jelita grubego, właśnie na podsta­wie wyników badań klinicznych. Pacjenci biorący udział w tych badaniach mogli skorzystać ze skuteczności tych leków na rok, a nawet pięć lat, zanim ogół społeczeństwa mógł się o nich dowie­dzieć. W chorobie, która nie czeka, wcześniejsze miejsce w kolej­ce do nowego, potencjalnie bardziej skutecznego leku może ozna­czać poważne długoterminowe korzyści.

Wielu pacjentów obawia się, że uczestnicząc w badaniu kli­nicznym, zostaną włączeni do grupy, która otrzymuje placebo. Istotnie, w wielu innych badaniach klinicznych pacjenci po­dzieleni są na dwie grupy, z których jedna otrzymuje dany lek, a druga placebo. W badaniach klinicznych nad leczeniem raka zwykle jedna grupa pacjentów otrzymuje lek poddawany bada­niu, a druga najlepsze leczenie standardowe. Przydział do gru­py wyznacza losowo komputer i pacjenci nie orientują się, do której grupy zostali przydzieleni.

Badania kliniczne muszą być przeprowadzane w trzech fa­zach: w fazie I bada się, w jaki sposób podawać lek pacjentom i jaka jest bezpieczna dawka. Zanim rozpocznie się badania fa­zy I, bezpieczeństwo i dawki leku określane są w badaniach na zwierzętach.

W fazie II określa się skuteczność leku. Lekarze dokładnie ob­serwują pacjentów, notując zachowanie się guza. Zwraca się rów­nież baczną uwagę na działania uboczne badanego leku. Cały przebieg tej fazy jest dokładnie obserwowany i opisywany.

W fazie III badanie obejmuje tysiące pacjentów z całego kra­ju. Grupa kontrolna jest leczona metodami standardowymi, podczas gdy grupa eksperymentalna jest leczona nowym le­kiem lub nową metodą. Porównując wyniki leczenia w oby­dwu grupach, lekarze mogą ocenić, czy nowy preparat prze­dłuża życie i polepsza jego jakość w porównaniu z leczeniem standardowym. Zwraca się baczną uwagę na skutki uboczne nowego leku. Jeżeli pacjenci ich nie tolerują, badanie się prze­rywa.

Niezależnie od stadium nowotworu, masz możliwość uczest­niczenia w badaniu klinicznym. Uczestnictwo takie jest szcze­gólnie atrakcyjne, jeżeli jesteś leczony paliatywnie. Poniżej po­daję kilka wskazówek, jak rozpocząć starania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.