Otyłość

Wyniki badań statystycznych wykazały, że osoby z dużą nad­wagą są bardziej narażone na zachorowanie, lecz uczeni nie bardzo wiedzą, dlaczego tak jest. Nadwaga związana jest z po­ziomem podobnych do insuliny czynników wzrostowych. Hor­mony te mogą stymulować nieprawidłowe podziały komórek śluzówki okrężnicy i odbytnicy.

Zwiększone ryzyko zachorowania związane jest również z lo­kalizacją nadmiaru tłuszczu na powłokach brzusznych, wokół pasa. Badania wykazały, że tłuszcz w tej okolicy powoduje zmia­ny w przemianie materii, które sprzyjają podziałom komórek w jelicie grubym. Jeżeli walczysz z otyłością, możesz sobie pora­dzić z tym czynnikiem zagrożenia, radząc się lekarza, stosując dietę i ćwicząc według zaleceń.

Brak ruchu i aktywności fizycznej

Liczne badania kliniczne, między innymi sławne „Nurses’ Health Study” („Badanie zdrowia pielęgniarek”), wykazały, że osoby, które wykonują codzienne ćwiczenia fizyczne, są mniej zagro­żone rakiem jelita grubego niż osoby, które nie ćwiczą lub ćwi­czą bardzo mało.

Dlaczego tak jest?

Po pierwsze ruchliwość okrężnicy i przechodzenie masy ka­łowej przez to jelito zależy w dużym stopniu od ruchów na­szego ciała. Im mniej jesteśmy ruchliwi, tym wolniej masa kałowa przechodzi przez okrężnicę. Zwolniony transport wy­dłuża czas wystawienia ścian jelita na szkodliwe działanie różnych potencjalnie rakotwórczych substancji. Jeżeli ćwiczy­my zbyt rzadko, powinniśmy poradzić się lekarza, jaki plan ćwiczeń wybrać, aby dostosować go do naszego poziomu sprawności fizycznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.