KOLONOSKOPIA

Co to jest?

Kolonoskopia to zabieg polegający na wprowadzeniu specjalne­go instrumentu zwanego wziernikiem lub kolonoskopem przez odbyt aż do kątnicy, podczas gdy pacjent znajduje się pod wpły­wem leków uspokajających. Zadaniem zabiegu jest znalezienie polipów lub złośliwych guzów i usunięcie ich, jeśli to możliwe.

Usunięcie polipa podczas kolonoskopii nazywa się w języku medycznym polipektomią. Polipektomii można również do­konać w trakcie sigmoidoskopii albo podczas zabiegu chirurgicz­nego, choć ta ostatnia operacja jest dosyć rzadko wykonywana.

Kto wykonuje badanie?

Zwykle lekarze dwóch specjalności: gastroenterolog albo chirurg. W każdym razie lekarz wykonujący kolonoskopię powinien po­siadać odpowiednie uprawnienia. Ważne jest również, aby le­karz ten był dobrze wyszkolony i miał duże doświadczenie w wykonywaniu tego badania. Znaleźć takiego lekarza pomoże lekarz rodzinny, który skieruje na zabieg. Można również infor­mować się w miejscowym ośrodku zdrowia, pytać przyjaciół lub członków rodziny W Stanach Zjednoczonych lekarze z od­powiednim doświadczeniem są zarejestrowani w organizacji noszącej nazwę American Society for Gastrointestinal Endoscopy (Amerykańskie Stowarzyszenie Endoskopii Gastroenterologicznej). Informacje o tym stowarzyszeniu można znaleźć w Internecie.

Kolonoskopię przeprowadza się w szpitalach, przychod­niach, przychodniach chirurgicznych, specjalistycznych przy­chodniach endoskopowych i w prywatnych gabinetach lekar­skich. Pacjenci starsi lub cierpiący na jakąś chorobę powinni raczej poddać się kolonoskopii w szpitalu, gdyż tam mogą li­czyć na opiekę w razie jakichś komplikacji. Zdrowe osoby, pod­dające się zabiegowi czysto kontrolnemu, mogą udać się do ja­kiejkolwiek uprawnionej instytucji.

W większości przypadków lekarz wykonujący zabieg lub pie­lęgniarka poda leki uspokajające. W razie potrzeby znieczule­nie przeprowadzi anestezjolog. Przy zabiegu, oprócz lekarza, będzie obecna pielęgniarka lub technik.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.