Antyrakowe działanie leków przeciwzapalnych

W jaki sposób aspiryna i pokrewne leki przeciwzapalne zapo­biegają pojawianiu się polipów? Wielu badaczy przypuszcza, że działanie to spowodowane jest blokowaniem enzymu COX-2. Poziom COX-2 w guzach rakowych i polipach jest podwyższo­ny, co wskazuje, że tkanki rakowe prawdopodobnie potrzebują obecności COX-2, by rosnąć.

W roku 1999 w „Journal of the American Medical Association” ogłoszono wyniki pracy, w której stwierdzono, że w du­żych guzach rakowych jelita grubego z tendencją do przerzu­tów do węzłów chłonnych wykryto wysokie stężenie COX-2. Natomiast w normalnych tkankach jelita grubego u zdrowych pacjentów obecności COX-2 nie stwierdzono.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują produkcję tego enzymu, przez co mogą blokować powstawanie raka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że paracetamol (acetaminofen), któ­ry często podawany jest jako lek zastępujący niesteroidowe leki przeciwzapalne, nie chroni przed rakiem jelita grubego.

Wyniki badań nad rolą aspiryny, innych leków przeciwza­palnych i leków swoiście hamujących produkcję COX-2 w za­pobieganiu raka jelita grubego są bardzo ciekawe. Obecnie kon­tynuuje się je w wielu ośrodkach. Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Musimy jednak zachować wielką ostrożność, ponieważ od­powiednie proporcje między ilością COX-l i COX-2 mogą być bardzo ważne dla prawidłowego działania organizmu. Zaha­mowanie produkcji COX na skutek długotrwałego podawania leków przeciwzapalnych może zakłócić równowagę funkcji or­ganizmu i jego prawidłowe działanie. Poza tym nie wiemy jesz­cze, czy leki przeciwzapalne chronią wszystkich czy tylko oso­by ze skłonnościami rodzinnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.