RAPORT Z BADANIA PATOLOGICZNEGO

W wypadku stwierdzenia guza nowotworowego w. jelicie zaj­dzie potrzeba chirurgicznego usunięcia tego guza, najprawdo­podobniej z częścią zaatakowanego jelita oraz najbliższymi węzłami chłonnymi. Patolog otrzyma do zbadania cały mate­riał wycięty podczas operacji. Sam zabieg chirurgiczny omó­wię w rozdziale dziewiątym, ale tutaj skupię się na badaniu patologicznym wyciętych tkanek i na raporcie podającym wy­niki tego badania.

Raport opisuje wygląd samego guza, odcinka jelita, węzłów chłonnych i innych tkanek, które zostały usunięte podczas za­biegu.

Rodzaj i rozmiary tkanek usuniętych podczas zabiegu

Ta część raportu opisuje miejsce, z którego guz został usunięty, oraz opis tkanek, które zostały usunięte wraz z nim. Patolog poda również rozmiary guza.

Ukształtowanie guza

Guzy różnią się między sobą wyglądem. Niektóre nazywamy wrzodziejącymi, ponieważ w środku guza zauważamy kraterowaty ubytek – owrzodzenie. Inne guzy ze względu na charakter wzrostu nazywamy kalafiorowatymi (lub grzybiastymi).

Typ histologiczny

Wielkość i kształt guza ma mniejszy wpływ na szybkość jego wzrostu niż jego skład komórkowy. W następnej sekcji raportu patolog opisuje rodzaj komórek rakowych. Podobnie jak w wy­padku złośliwych polipów będzie to gruczolakorak (adenocarcinoma). W grę może również wchodzić rak ograniczony [in situ) albo dysplazja komórkowa. Niektóre komórki guzów jelita grubego wydzielają dużo śluzu, co jest oznaką złośliwości. Rów­nież komórki zwane „sygnetowymi” są bardziej agresywne. Mają one wyraźną krawędź oraz zgrubienie w środku i przypo­minają kształtem sygnet.

Histologiczny stopień zróżnicowania

Podobnie jak przy opisie komórek polipa, komórki guza mogą być niezróżnicowane, średnio zróżnicowane lub dobrze zróż­nicowane. Te ostatnie dają najlepsze rokowanie, podczas gdy niezróżnicowane komórki są najbardziej agresywne z tych trzech rodzajów.

Zajęcie naczyń limfatycznych

Komórki nowotworowe, które przedostały się do naczyń limfa­tycznych, uzyskały w ten sposób możliwość zajęcia węzłów chłonnych, a następnie innych narządów.

Zajęcie naczyń krwionośnych

Jeżeli komórki nowotworowe wniknęły do światła małych na­czyń krwionośnych otaczających guz, mogą krwiobiegiem do­stać się do innych narządów. Jeżeli lekarz podejrzewa, że no­wotwór przedostał się do odległych narządów, może pole­cić przeprowadzenie innych badań diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa (CT), rezonans jądrowy magnetyczny (MRI) albo tomografia pozytronowa emisyjna (PET) dla po­twierdzenia tych podejrzeń. Rozprzestrzenianie się nowotwo­ru do innych narządów nazywamy przerzutami.

Granice

Krawędzie wyciętej tkanki są badane na obecność komórek nowotworowych. Jeżeli pomiędzy guzem a krawędzią wycinka jest pasmo normalnych komórek, oznacza to, że cały guz został wycięty.

Ta część raportu opisuje, jak bardzo guz wniknął w warstwy ściany jelita. Od inwazyjności guza zależy rokowanie, a także ewentualna konieczność późniejszej chemioterapii. Guz, któ­rego wzrost ogranicza się do błony śluzowej ściany jelita, daje lepsze rokowanie i jest łatwiej wyleczalny niż guz, który prze­niknął przez wszystkie warstwy ściany jelita. Guz, który ma małą inwazyjność, może nie wymagać chemioterapii. Im głę­biej komórki guza wniknęły w ścianę jelita, tym większa oba­wa, że dostały się one również do naczyń chłonnych i wytwo­rzyły przerzuty do innych narządów.

Stan węzłów chłonnych

W raporcie będzie odnotowane, czy węzły chłonne są „ujem­ne” czy „dodatnie”. Ujemne oznacza, że w tkankach węzła nie znaleziono komórek nowotworowych, dodatnie – że komórki nowotworowe przeniknęły do węzła. Z raportu można się bę­dzie także dowiedzieć, gdzie zlokalizowane są węzły chłonne i ile z nich zostało zaatakowanych przez komórki nowotworowe.

Po chirurgicznym usunięciu guza, zbadaniu mikroskopowym usuniętych tkanek i przygotowaniu raportu patologicznego wyniki wszystkich badań zostaną zestawione, dzięki czemu lekarz będzie mógł określić stadium zaawansowania raka. Jest to bardzo ważne, ponieważ decyduje o odpowiednim leczeniu, możliwości wyleczenia i długoterminowym rokowaniu choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.