Archive for the ‘Gdy konieczna jest operacja’ Category

NAWRACAJĄCY RAK JELITA GRUBEGO

Nawrót raka jelita grubego może nastąpić po udanym leczeniu i okresie całkowicie wolnym od wykrywalnego raka. W nawro­tach zabieg chirurgiczny jest ważną opcją, jeżeli rak wystąpił w miejscu zespolenia końców jelita po pierwotnej operacji, a także jeżeli pojawiły się przerzuty do wątroby. Możliwość zabiegu chirurgicznego zależy od typu nawrotu. Jeżeli nawrót wystąpił w miejscu dawnego [...]

PRZERZUTY NOWOTWOROWE

Jeżeli rak przerzucił się do wątroby, chirurg może zasugerować operacyjne usunięcie przerzutów. Czasami zabieg taki wyleczy raka albo przynajmniej przedłuży pacjentowi życie. Wszelkie zabiegi chirurgiczne na przerzutach nowotworowych muszą być połączone z chemioterapią. Zagadnienie to zostanie omó­wione w następnym rozdziale. W takich wypadkach pożądanym zabiegiem jest częściowa resekcja (wycięcie) wątroby (miejsc zaatakowanych przez no­wotwór wraz [...]

ZESPOLENIE SKÓRNO-JELITOWE

W rzadkich wypadkach, w których chirurg nie może zespolić dwóch końców jelita po usunięciu guza, zachodzi konieczność wykonania tymczasowej lub stałej kolostomii. Zabieg ten pole­ga na wykonaniu otworu w powłoce brzusznej, wyprowadze­niu przez ten otwór otwartego zakończenia jelita i przymoco­waniu go do skóry. Masa kałowa z jelita wydostaje się na ze­wnątrz i wpada do specjalnego [...]

OPERACJA RAKA ODBYTNICY

Istnieje wiele metod usuwania raka odbytnicy, począwszy od zabiegów radykalnych do nowszych metod, przy których za­chowuje się funkcje mięśnia zwieracza odbytu. Przy zachowa­nej funkcji mięśni zwieraczy odpada konieczność wykonania kolostomii – przetoki jelitowo-skórnej. Oto różne typy operacji raka odbytnicy. Wycięcie przednie odbytnicy Jest to najczęstsza metoda usunięcia raka odbytnicy przez jamę brzuszną. Usuwa się w [...]

Laparoskopia

Laparoskopia to po polsku wziernikowanie jamy brzusznej (ściślej: otrzewnowej). Jest ono dziś również używane do prze­prowadzania zabiegu chirurgicznego w jamie brzusznej doko­nanego przez wziernik, bez szerokiego otwierania powłok brzusznych. Od wielu lat laparoskopii używano do zabiegów ginekologicznych lub do zabiegów na woreczku żółciowym. Dziś coraz częściej metodą laparoskopii wykonuje się również operacje na jelicie grubym [...]

Całkowita lub niepełna resekcja okrężnicy

Podczas niepełnej (subtotalnej) resekcji okrężnicy chirurg usu­wa ponad 90% tego jelita. Zabieg ten jest wykonywany rzadko, na przykład wtedy, gdy w okrężnicy są dwa osobne guzy nowo­tworowe w różnych odcinkach jelita. Podczas operacji chirurg zespala dwa końce jelita. Całkowita (totalna) resekcja okrężnicy wykonywana jest bar­dzo rzadko, najczęściej w przypadkach dziedzicznej polipowa­tości jako zabieg zapobiegający rakowi [...]

Częściowa resekcja okrężnicy

Najczęstszym typem operacji przy raku okrężnicy jest wycięcie kawałka tego jelita. Na początku zabiegu chirurg przecina po­włoki brzuszne na odcinku 15-30 centymetrów, aby zbadać jamę brzuszną i usunąć guz wraz z marginesem otaczającej go zdrowej tkanki oraz okolicznymi węzłami chłonnymi. Najczę­ściej wycina się około jednej trzeciej okrężnicy. Po usunięciu części okrężnicy chirurg łączy obydwa końce [...]

OPERACJA RAKA OKRĘŻNICY

Istnieje wiele rodzajów operacji raka okrężnicy; wybór opty­malnego zależy od wielu czynników, między innymi od loka­lizacji guza i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Głównym ce­lem większości tych zabiegów jest – oczywiście – wyleczenie raka przez usunięcie guza. Jak już wyjaśniłem w rozdziale siódmym, wynik badania patologicznego guza i innych tka­nek usuniętych razem z nim mówi, czy [...]

ZABIEG CHIRURGICZNY A STAN ZDROWIA

Przed operacją, zarówno w obrębie okrężnicy, jak i odbytnicy, trzeba wykonać szereg czynności wstępnych. Przede wszyst­kim chirurg przeprowadzi dokładne badanie fizykalne, prze­analizuje historię choroby, a następnie zleci badania w celu dokładnego zlokalizowania guza i określenia jego stanu. Na podstawie tych wszystkich badań zdecyduje, jaki rodzaj lecze­nia będzie konieczny. Chirurg musi się także upewnić, że zabieg, [...]

Gdy konieczna jest operacja

A więc rozpoznano u ciebie raka jelita grubego. Co dalej? Od­powiedź brzmi: operacja. Zabieg operacyjny jest dziś uważany za pierwszy i zasadniczy sposób leczenia raka jelita grubego, dający największą możliwość całkowitego wyleczenia. Zabieg operacyjny jest metodą z wyboru w stadiach I – III, gdzie podstawowym celem jest uzyskanie całkowitego wylecze­nia. Nawet w stadium IV zdarzają [...]