Archive for Kwiecień, 2012

Kontroluj perystaltykę

Zwykle spożycie dużego posiłku lub wypicie gorącego napoju wzmaga ruch robaczkowy jelit, co powoduje szybsze przecho­dzenie masy pokarmowej przez jelita. Jeśli wypróżnienia są zbyt częste, trzeba ten proces zwolnić. Najłatwiejszym sposo­bem na zwolnienie perystaltyki jest picie mniejszej ilości pły­nów podczas posiłków i unikanie gorących napojów. Zwolnij czas przechodzenia pokarmów przez przewód pokarmowy Jeżeli spędzasz więcej [...]

Regulacja stolców

Około 20% pacjentów po zabiegu usunięcia raka jelita grubego doświadcza zmiany w regularności oddawania stolca. Na przy­kład po usunięciu esicy stolce będą częstsze i bardziej miękkie. Po usunięciu odbytnicy pacjenci odczuwają częstsze i gwałtow­niejsze parcie na stolec. Czasami mają uczucie, że nie wypróż­nili się całkowicie. Problemy te występują, ponieważ operacja zmienia anato­mię jelita grubego. Po [...]

Ćwiczenia w oddychaniu

Po operacji pielęgniarka albo specjalny terapeuta oddechowy nauczą cię i zachęcą do ćwiczeń oddechowych, głębokich odde­chów i kaszlu. Zapobiegnie to niedodmie pęcherzyków płucnych (przy płytkich oddechach niektóre pęcherzyki płucne nie wypeł­niają się należycie powietrzem i zapadają się). Sprzyja to roz­wojowi zapalenia płuc. Najlepiej zapobiega niedodmie wstanie z łóżka i spacer – jak najszybciej po operacji. [...]

Pielęgnacja rany pooperacyjnej

Rana pooperacyjna zacznie się goić już następnego dnia lub po dwóch dniach od operacji. Pielęgniarka może zostawić ranę bez opatrunku, aby umożliwić przepływ powietrza, który przyspie­sza proces gojenia. Nie przestrasz się, jeżeli zobaczysz spina­cze przytrzymujące brzegi rany. Często pozostawia się je w ra­nie nawet jeszcze po wypisaniu ze szpitala. Najczęściej usuwa je lekarz podczas pierwszej [...]

REKONWALESCENCJA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

Po spędzeniu mniej więcej tygodnia w szpitalu, jeżeli nie było powikłań, lekarz oznajmi ci, że możesz iść do domu. Następne 4 do 6 tygodni będziesz musiał spędzić na rekonwalescencji w domu. Również w tym czasie musisz dokładnie stosować się do wskazań lekarza, co przyspieszy twój powrót do sił. Poniżej podaję kilka wskazówek, które przyspieszą rekonwalescencję. [...]

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

Odpowiednie przygotowanie do operacji zmniejszy niebezpie­czeństwo wystąpienia powikłań i zwiększy szanse na pomyśl­ne zakończenie zabiegu. Aby dobrze przygotować moich pa­cjentów do operacji, daję im listę kontrolną do sprawdzenia. Oto przykład: ♦    Siedem dni przed zabiegiem odstaw wszelkie leki (otrzyma­ne na receptę lub kupione bez recepty), które przedłużają pro­ces krzepnięcia krwi. Leki te to między innymi [...]

POTENCJALNE POWIKŁANIA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

Każdy zabieg chirurgiczny związany jest z pewnym ryzykiem, a chirurgia jelita grubego nie jest pod tym względem wyjątkiem. Należy się jednak pocieszyć wiadomością, że w tym przypadku komplikacje są zjawiskiem rzadkim, wynoszą około 5%. Trzeba jednak o nich wiedzieć, ponieważ powikłania nie leczone na­tychmiast mogą zagrażać życiu. Oto niektóre z poważniejszych powikłań zabiegów na jelicie [...]

NAWRACAJĄCY RAK JELITA GRUBEGO

Nawrót raka jelita grubego może nastąpić po udanym leczeniu i okresie całkowicie wolnym od wykrywalnego raka. W nawro­tach zabieg chirurgiczny jest ważną opcją, jeżeli rak wystąpił w miejscu zespolenia końców jelita po pierwotnej operacji, a także jeżeli pojawiły się przerzuty do wątroby. Możliwość zabiegu chirurgicznego zależy od typu nawrotu. Jeżeli nawrót wystąpił w miejscu dawnego [...]

PRZERZUTY NOWOTWOROWE

Jeżeli rak przerzucił się do wątroby, chirurg może zasugerować operacyjne usunięcie przerzutów. Czasami zabieg taki wyleczy raka albo przynajmniej przedłuży pacjentowi życie. Wszelkie zabiegi chirurgiczne na przerzutach nowotworowych muszą być połączone z chemioterapią. Zagadnienie to zostanie omó­wione w następnym rozdziale. W takich wypadkach pożądanym zabiegiem jest częściowa resekcja (wycięcie) wątroby (miejsc zaatakowanych przez no­wotwór wraz [...]

ZESPOLENIE SKÓRNO-JELITOWE

W rzadkich wypadkach, w których chirurg nie może zespolić dwóch końców jelita po usunięciu guza, zachodzi konieczność wykonania tymczasowej lub stałej kolostomii. Zabieg ten pole­ga na wykonaniu otworu w powłoce brzusznej, wyprowadze­niu przez ten otwór otwartego zakończenia jelita i przymoco­waniu go do skóry. Masa kałowa z jelita wydostaje się na ze­wnątrz i wpada do specjalnego [...]