Archive for Kwiecień, 2012

NOWE LEKI CHEMIOTERAPEUTYCZNE

Również w grupie chemioterapeutyków otrzymano szereg no­wych obiecujących związków. Raltitrexed (Tomudex) Jest to antymetabolit stosowany dożylnie. Jego skład chemicz­ny jest zbliżony do związku niezbędnego do podziału komórek. Jest wchłaniany przez komórki i zamiast je odżywiać, blokuje ich podział przez uszkodzenie DNA. Lek ten jest dopuszczony do leczenia w Europie, ale nie jest jeszcze dopuszczony w [...]

NOWA GENERACJA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Ciągle trwają badania nad skutecznością różnych związków w róż­nych kombinacjach, nad nowymi drogami ich wprowadzania i nad terapią docelową. Przyjrzyjmy się najpierw kilku bardzo obiecującym metodom leczenia docelowego, które w obecnej chwili przechodzą badania kliniczne. Avastin (anty-VEGF) Preparat ten to przeciwciało zwrócone przeciwko czynnikowi wzrostowemu komórek śródbłonka naczyniowego. Przeciwciało to niszczy guz nowo­tworowy, odcinając dopływ [...]

LEKI UŻYWANE DO CHEMIOTERAPII

Związki chemiczne używane do leczenia raka (chemiotera­pii) mogą być stosowane przed zabiegiem operacyjnym lub po nim, oddzielnie albo w różnych kombinacjach. Poniżej za­mieszczamy krótki opis niektórych z nich, wraz ze wzmian­ką o nowych lekach eksperymentalnych, których przydat­ność i skuteczność w leczeniu raka jelita grubego jest obec­nie przedmiotem badań. 5-fluorouracyl (5-FU, Adrucil) Lek ten przez ponad [...]

LECZENIE PALIATYWNE

Termin ten oznacza każdy rodzaj leczenia (chirurgiczne, che­miczne, naświetlania, środkami przeciwbólowymi), które prze­prowadza się nie w celu wyleczenia raka, lecz w celu złagodze­nia bólu i objawów nowotworu. Ponadto leczenie paliatywne stosuje się w celu zmniejszenia rozmiarów guza, zwolnienia tempa jego wzrostu i polepszenia jakości życia pacjenta. Zawiadomienie pacjenta, że szanse wyleczenia są nikłe lub że [...]

PIERWOTNE LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Jest to leczenie uzupełniające, które poprzedza właściwą tera­pię chirurgiczną. Często stosuje się je, by zmniejszyć rozmiary guza przed operacją, aby było go łatwiej usunąć albo aby za­trzymać wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu. Ta metoda bywa częściej używana przy leczeniu nowotwo­rów odbytnicy. Zwykle polega na połączeniu chemioterapii z naświetlaniem. Niektórzy specjaliści twierdzą, że takie przy­gotowanie może [...]

UZUPEŁNIAJĄCE LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO

Po operacyjnym usunięciu guza usunięte tkanki zostaną pod­dane badaniu, aby ustalić, jak dalece rak się rozprzestrzenił, czyli określić stadium jego zaawansowania (patrz rozdział siód­my). Dodatkowe badania, jak na przykład tomografia kompute­rowa, pozwolą również określić, czy rak się rozprzestrzenił i jak bardzo. Jeżeli tak się stało, zastosuje się leczenie uzupeł­niające. Jego celem jest zniszczenie pozostałych w [...]

Gdy trzeba zastosować chemioterapię

Pomimo skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu raka jelita grubego zdarzają się przypadki, w których lekarz musi zastosować środki chemiczne, aby zniszczyć komórki no­wotworowe, które nie zostały usunięte podczas zabiegu. Chemioterapia polega na dożylnym lub doustnym podawaniu środków chemicznych, które krążą w krwiobiegu i zabijają ko­mórki nowotworowe. Słowo „chemioterapia” napawa wiele osób lękiem: przypo­minają sobie widok [...]

Powrót do pracy

Ponieważ każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, trudno mi z całą pewnością określić, kiedy będziesz mógł po­wrócić do pracy. Niektórzy wracają po 4 lub 6 tygodniach po operacji, inni mogą wymagać dłuższego okresu rekonwalescen­cji. Jeżeli lekarz zalecił pooperacyjne naświetlania lub chemio­terapię, będziesz – być może – mógł powrócić do pracy tylko na pół etatu. Wszystko zależy [...]

Terapia probiotyczna

Ważnym elementem leczenia po operacjach jelita grubego jest terapia probiotyczna. Probiotykito przyjazne bakterie, po­dobne do bakterii jogurtowych, żyjące w jelitach, które polep­szają ich funkcję i ułatwiają gojenie. Większość moich pacjentów zauważyła znaczne polepszenie funkcjonowania jelit, łącznie z oddawaniem stolców, gdy zastosowali terapię probiotyczną podczas rekonwalescencji po zabiegu na jelicie grubym. Wpływ na życie seksualne Czasami [...]

Naucz się regularnie wypróżniać

Celem tych ćwiczeń będzie regularne i całkowite wypróżnianie się zawsze o tej samej porze dnia. Zacznij ten trening, kiedy już stolce będą lepiej uformowane, a czas przechodzenia przez przewód pokarmowy wolniejszy. Zwykle trening obejmuje pięć punktów, choć mogą się one różnić, w zależności od lekarza. ♦    Zwykle wypróżnienia następują po posiłku. Z tego względu wybierz [...]